0item(s)

Din indkøbskurv er tom

1-2 DAGES LEVERING, FRI FRAGT OVER 500 DKK

Produktet blev føjet til din indkøbskurv
3

Salgs- og
Leveringsbetingelser - Erhverv (B2B)

 

  1. Aftalegrundlag 

  1. Disse betingelser er gældende ved erhvervsdrivendes bestillinger og køb hos olieeksperten.dk (DK Lube ApS), CVR Nr.: 32781233. Sammen med parternes købsaftale og DK Lube ApS tilbud, ordrebekræftelse og faktura udgør disse betingelser det fulde aftalegrundlag. Ved uoverensstemmelser i aftale grundlaget har DK Lube ApS, ordrebekræftelse, parternes købsaftale, og disse betingelser forrang i nævnte rækkefølge. 

  1.  DK Lube ApS accepterer alene eventuelle købsbetingelser fra kunden, hvis DK Lube ApS skriftligt har accepteret dette. Ved uoverensstemmelse mellem DK Lube ApS og kundens betingelser, har DK Lube ApS betingelser forrang. 

 

  1. Indgåelse af købsaftalen 

  1. En ordre binder først DK Lube ApS, når kunden har modtaget en skriftlig eller elektronisk ordrebekræftelse. Afviger ordrebekræftelsen fra kundens ordre, og vil kunden ikke acceptere afvigelsen, skal kunden straks og inden 5 dage, dog senest 3 dage før leveringsdagen, meddele dette skriftligt til DK Lube ApS.  

  1. Tilbud fra DK Lube ApS er kun bindende for DK Lube ApS ved modtagelse af overensstemmende accept fra kunden inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse. 

  1. DK Lube ApS oplysninger om pris, levering, egenskaber, kapacitet og tekniske data, er alene vejledende og udgør ikke en tilsikring. DK Lube ApS er uden ansvar for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål. 

 

  1. Levering 

3.1. Medmindre andet er aftalt, sker levering i rimelig tid efter aftaleindgåelsen ab DK Lube ApS eller DK Lube ApS leverandør. DK Lube ApS kan foretage successiv levering og fakturering. Levering er sket, når DK Lube ApS har afsendt varen eller meddelt kunden, at varen står til kundens rådighed. Kundens ønsker om ændringer eller tillægskøb kan forlænge den samlede leveringstid. 

3.2. DK Lube ApS kan udskifte dele af en leverance med andre dele af samme kvalitet or art, når der er tale om leverancer, hvor udskiftningen sædvanligvis ikke er væsentlig for en kunde. DK Lube ApS kan herudover foretage mindre ændringer i en leverance, hvor dette er praktisk eller teknisk nødvendigt. 

 

4. Priser 

4.1 Priser er anført ekskl. leveringsomkostninger, gebyrer, moms og afgifter. Indtil levering er sket, kan DK Lube ApS forhøje priser som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, afgifter, fragt, forsikring og andet uden for DK Lube ApS kontrol. 

5. Betaling 

5.1.Med mindre andet aftales, sker betaling ved ordre afgivelsen. Kreditgivning kræver forudgående, skriftlig accept fra DK Lube ApS, og selv hvor kredit er accepteret, kan DK Lube ApS uden begrundelse ændre dette til forudbetaling. 

5.2. Efter forfald forrentes DK Lube ApS krav med 2% pr. måned. Kunden kan ikke modregne i DK Lube ApS betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke kunden fra betaling ved forfald. Ved betaling med kreditkort tillægges et kort- og adminsistrastionsgebyr. 

6. Ejendomsforbehold 

6.1 DK Lube ApS beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Køber er indtil da uberettiget til at sælge, pantsætte, udlevere, udlåne, bortgive eller på anden måde disponere over det solgte. 

7. Reklamation, returnering og mangler 

7.1 DK Lube ApS giver ingen garanti i forhold til den solgte vare, som kunden straks skal undersøge ved modtagelsen. Reklamation over mangler skal ske senest 12 måneder efter levering. Reklamation skal ske skriftligt og med begrundelse og dokumentation. Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder kundens krav mod DK Lube ApS. 

7.2. Forkert anvendelse, tilsidesættelse af brugsanvisninger og retningslinjer fra DK Lube ApS eller DK Lube ApS leverandører, udgør ikke en mangel, og mangelskrav bortfalder ved udførte ændringer eller fejlindgreb i varen. 

7.3. Ved mangler kan DK Lube ApS omlevere eller afhjælpe, og sker det inden for rimelig tid, bortfalder kundens ret til at hæve eller rejse betalingskrav mod DK Lube ApS. Er en reklamation uberettiget, kan DK Lube ApS fakturere kunden for omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller afhjælpning. 

8. Produktansvar 

8.1. DK Lube ApS er ikke ansvarlig for person-, tings- og materiel skade forårsaget af den solgte vare, eller for sade på produkter, hvori DK Lube ApS vare indgår, medmindre DK Lube ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. desuden ansvarsbegrænsningen i pkt. 10. 

9. Ansvarsbegrænsning 

9.1. DK Lube ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, f.eks. tabt avance, goodwill, produktionsstab, tab af data, leverandør fejl eller svigt. Krav mod DK Lube ApS f.eks. pga. fejl, mangler, forsinkelse, og produktansvar, kræver under alle omstændigheder, at DK Lube ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 

9.2. Købe- eller erstatningsretlige krav mod DK Lube ApS kan maksimalt udgøre 50% af det beløb, kunden har betalt for den vare, kravet angår. Ved produktansvar er DK Lube ApS krav maksimeret til kr. 250.000 eller det beløb, DK Lube ApS kan kræve dækket via en eventuel produktansvarsforsikring. 

10. Tvister 

10.1. Tvister mellem kunden og DK Lube ApS afgøres efter dansk ret ved DK Lube ApS hjemting, dog kan DK Lube ApS vælge at anlægge sag ved kundens hjemting. 

  1. kontakt 

DK Lube ApS 

Udsigten 19 

Kirke Værløse 

3500 Værløse 

Tlf.: 70 20 29 27